نام و نام خانوادگی سمت شماره دانشجویی
فاطمه علی پور دبیر انجمن 9611131258
مبینا کجوری اعضاء انجمن 9611131272
فاطمه نور محمدی  اعضاء انجمن  9611131295
زیبا فعله گری اعضاء انجمن 9611131263
شکیبا پیامنی اعضاء انجمن 9411130012
مبینا مهابادی  علی البدل 9611131286
مبینا علی جعفری   علی البدل 9611131259