درراستای بررسی و ارتقاء کیفیت عملکرد دانشگاه فرزانگان در حوزه تربیت بدنی صورت گرفت؛
بازدید نماینده نظارت و ارزیابی تربیت بدنی وزارت علوم از دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان)
خانم دکتر رحمانی، ناظر اداره تربیت بدنی وزارت علوم به جهت بررسی و ارتقاء سطح کیفی و کمی فضاها و عملکرد تربیت بدنی دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان) از بخش های مختلف دانشگاه بازدید کردند.