آیین معارفه سرپرست اداره حراست دانشگاه فرزانگان با حضورسرپرست دانشگاه فرزانگان، اعضای هیات علمی و سایر کارکنان برگزار گردید.

در این مراسم دکتر مسعود نصیری زرندی اشاره به ضرورت حراست در دانشگاه گفت: عدم وجود حراست بی شک سلامتی سیستم را دچار چالش خواهد نمود.

در ادامه علیرضا خیر آبادی وظیفه حراست را رصد دقیق کلیه فعالیت های دانشگاهی بیان کرد و افزود: نگاه حراست، نگاه تصمیم ساز است.