طرح پایش سلامت جسم با هدف بررسی سلامت دانشجو، غربالگری، بیماریابی و کنترل سلامت قبل از بیماری و حمایت از دانشجویان در معرض خطر برای دانشجویان ورودی جدید دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان) انجام شد.