با توجه به شرايط حال حاضر جهان در مواجه با ويروس كرونا،و لزوم دانستن و عمل كردن به نكات بهداشتي پيشگيري از اين بيماري،نكات آموزشي جهت پيشگيري از اين ويروس در مكان ها و مواجه با افراد و موقعيت هاي مختلف جمع آوري شده است.كه با مطالعه و رعايت آنها مي توان به ميزان به سزايي از مواجه با ويروس در زندگي روزمره و يا جلوگيري از انتقال آن به افراد ديگر اثر گذار بود.اين نكات به شرح زير مي باشد:

نكات مربوط به وسايل شخصي

نكات مربوط به ديگران در صورت داشتن علائم تب و سرفه

نكات مربوط به بانك ها

نكات مربوط به مراكز خريد و فروشگاه ها

نكات مربوط براي ورود و خروج از منزل

نكات مربوط به اداره ها

نكات مربوط به غذا خوري ها

راهنمای ضدعفونی و گندزدایی

ماندگاري ويروس روي سطوح