به گزارش واحد دانشجویی، با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با این بیماری در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، و نیز با توجه به لزوم پیروی از سیاست‌های ستاد مبارزه با کرونا ، با تخلیه خوابگاه‌ها و غذاخوری‌ها نسبت به انجام اقدامات بهداشتی و ضدعفونی این فضا‌ها صورت پذیرفت.