قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 99/02/20 کلیه دانشجویان موظفند با رعایت قوانین و مقررات آیین نامه آموزشی دانشگاه از روز دوشنبه 99/02/29 لغایت چهارشنبه 99/02/31 جهت ثبت نام مقدماتی نیمسال اول تحصیلی 00- 99 از طریق سیستم گلستان اقدام نمایند.

جهت انجام ثبت نام مقدماتی رعایت نکات ذیل الزامی است:

  • درصورت عدم ثبت نام مقدماتی، دانشجویان مجاز به ثبت نام اصلی و انتخاب واحد در بازه زمانی تعیین شده نخواهند بود.
  • حداقل واحد ثبت شده در ثبت نام مقدماتی برای هر دانشجو 12 واحد درسی می باشد که می بایست با رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ گردد. بدیهی است چنانچه دانشجویی کمتر از 12 واحد درسی را ثبت نماید، ثبت نام ایشان مورد تایید آموزش نبوده و با او مانند دانشجویانی که ثبت نام ننموده اند رفتار می شود.

                                                             راهنمای ثبت نام مقدماتی