به نقل از كارشناس امور فرهنگي ،انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه فرزانگان سمنان در تاريخ99/09/22 لغايت 99/09/24 آذرماه سال جاري در بستر فضاي مجازي و از طريق سامانه گلستان برگزار شد.در اين انتخابات 2 انجمن علمي دانشجويي از گروه زيست شناسي و مهندسي كامپيوتر به رقابت پرداختند.هم اينك مطابق آئين نامه انجمن هاي علمي نتايج انتخابات به اساتيد مشاور جهت مشخص شدن اعضاي شوراي مركزي و دبير ارسال شده است.همچنين بيشترين تعداد راي مربوط به انجمن علمي مهندسي كامپيوتر بوده است.