همایش پیاده روی کارکنان دانشگاه فرزانگان سمنان با حضور سرپرست محترم دانشگاه " جناب آقای دکتر نصیری زرندی" در تاریخ 97/12/06  در پارک جنگلی سوکان برگزار شد