نام و نام خانوادگی : محمدرضا امیرجان

تلفن: 33469426 داخلی 17

 

وظايف و اختیارات مدیر امور اداری:

 • اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه
 • تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی)
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم
 • رسیدگی به امور رفاهی اتخاذ تصمیمات لازم
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.