مرخصی :

  • عضو به ازای یک سال خدمت از 30 روز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایا برخوردار می گردد که وی می بایست مطابق با برنامه زمانی اعلام شده و موافقت موسسه استفاده نماید.
  • در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه های خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد.
  • هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نماید.
  • حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز می باشد و در آخر هر ماه به ازاء هر8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد.
  • عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارد:

الف) ازدواج دائم به مدت سه روز کاری

ب ) فوت بستگان شامل (پدر ، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری)

  • عضو موسسه در صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت وی می باشد، می تواند با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد موسسه، 3روز در ماه از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط استفاده نماید و مازاد بر مدت مذکور با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد موسسه از مرخصی استعلاجی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی از حقوق و مزایا  برخوردار گردد.
  • بانوان عضو غیر هیات علمی می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر6ماه بدون استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردادر گردند.
  • عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکلیف محول، تاخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک محل خدمت در خلال ساعات موظف حضور در موسسه بدون ارائه مجوز خروج (مأموریت یا مرخصی ساعتی)، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.
  • بانوان عضو غیر هیات علمی می توانند از پاس شیر به مدت یک ساعت در روز حداکثر به مدت 2 سال از تاریخ تولد فرزند با هماهنگی مدیر مربوطه استفاده نمایند.

 پایه استحقاقی

  • به عضو در صورت احراز شرط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد:

انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه قبلی (به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق، و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد)

کمک هزینه اولاد:

باعنايت به  ‌ماده 86 قانون تامين اجتماعي : كمك هزينه عائله‌مندي به فرزنداني(چه دختر، چه پسر) كه سن آنان از هجده سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند( تا پايان تحصيل) يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق‌گواهي كميسيونهاي پزشكي مربوطه قادر به كار نباشند تعلق مي‌گيرد"

توجه : در صورت اشتغال یا ازدواج فرزند، لازم است مدارک مربوطه جهت قطع کمک هزینه اولاد به اداره کارگزینی و رفاه ارسال گردد.

توجه : برای فرزندانی که به سن 18  سال رسیده اند، در صورت تحصیل گواهی اشتغال به تحصیل در شروع هر ترم تحصیلی باید به اداره کارگزینی و رفاه ارسال گردد در غیر اینصورت کمک هزینه اولاد قطع می گردد و برقراری مجدد آن از تاریخ دریافت گواهی اشتغال به تحصیل می باشد.

توجه: فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

توجه: عضو می تواند در صورت تولد نوزاد جهت برقراری کمک هزینه اولاد کپی صفحات اول و دوم شناسنامه کارمند به همراه کپی صفحه اول شناسنامه نوزاد از طریق اتوماسیون اداری با ذکر "برقراری کمک هزینه اولاد" به مدیریت اداری ارسال گردد .