وظايف واحد دبيرخانه :

  •  نظارت بر نظام مكاتبات ( ثبت ، توزيع و پي گيري )
  •  نظارت بر بايگاني و سوابق مكاتبات اداري و پرسنلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان ؛
  •  نظارت بر تايپ نامه ها
  •  نظارت به جمع آوري و ارسال روزانه مراسلات داخل و خارج از دانشگاه ؛
  •  تنظيم صورتجلسه و تحويل اسناد مناقصه و مزايده به كميته مناقصات ؛
  •  انجام ساير امور محوله از طرف مديريت محترم امور اداري دانشگاه ؛