وظايف و اختیارات واحد امور عمومی 

  • تعيين هزينه خريد كالاهاي مورد نياز واحد هاي مختلف دانشگاه؛
  • نظارت و برنامه ریزی امور مربوط به واحد نقلیه (خودروها و سرویس های دانشجویی)؛
  • نظارت و هماهنگی بر انجام امور خدمات عمومی و شرکت های خدماتی؛
  • نظارت و هماهنگی امور مربوط به انبار مرکزی دانشگاه؛
  • نظارت و برنامه ریزی در خصوص آژانس های مسافرتی و ماموریت های درون شهری و برون شهری دانشگاه؛