• ·برنامه ریزی، نظارت و اداره امور استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، مرخصی، بازنشستگی، بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی و... کارکنان و هیأت علمی.
  • ·تهیه و تنظیم آیین نامه ­های لازم در خصوص حضور و غیاب، حق مسئولیتها، صدور ابلاغها، تشویق و تنبیه و... و ارائه به مدیریت متبوع.
  • ·نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه­های استخدامی هیأت علمی و غیر هیأت علمی و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تهیه آمار پرسنلی.
  • ·بررسی و مطالعه و شناسایی کمبود و مازاد نیروی انسانی دانشگاه و ارائه راهکارهای مطلوب و مناسب به مدیریت متبوع و جذب نیروهای مورد نیاز .
  • ·نظارت و کنترل کیفیت مربوط به حضور و غیاب و اضافه کاری ماهیانه کارکنان .
  • ·صدور احکام حقوقی مربوط به اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی ، انجام کار معین و ...
  • ·نظارت و اجرای امور مربوط به بیمه­های قانونی کارکنان و بازنشستگان و نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی.
  • ·برگزاری و تهیه مقدمات لازم جهت آزمونهای استخدامی دانشگاه براساس مجوز صادره از سوی وزارت متبوع و اعلام نتایج و هماهنگی در خصوص برگزاری مصاحبه­ های علمی و تخصصی .