دکتر احسان برهانی

دکتری مهندسی مواد-  نانو مواد

تلفن: 33469425- 023

شرح وظایف معاون آموزشی

 • برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و ارایه خط مشی سیاست های آموزشی به هیأت رئیسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب
 • مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه برای باز نگری و بهبود آنها
 • ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اساتید ، مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان و اساتید از لحاظ پیشرفت های علمی و عملی آنان و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه
 • رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص راه اندازی رشته ها و گروه های آموزشی جدید مصوب و نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی دانشگاه متناسب با نیاز
 • برنامه ریزی برای دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آیین نامه مربوط
 • تشکیل شورای آموزشی و تهیه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا
 • تشکیل کمیسیون نقل وانتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن
 • نظارت بر دایره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات

شرح وظایف معاون پژوهشی

تهیه و تدوین برنامه های دقیق پژوهشی ( منظور هرنوع فعالیت فکری و علمی خلاق و منظم با روش علمی که منجر به کشف حقایق ، گسترش مرزهای دانش ، شناخت موضوعات طبیعی ، اجتماعی ، فرهنگی و حل مسائل آنها گردد) و کمک فکری به امور اجرائی در فراهم آوردن امکانات پژوهشی .

 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه
 • انجام بررسی های لازم و ارائه طرح های اصلاحی در زمینه فعالیت های پژوهشی
 • ایجاد و برقراری تماس با دانشگاه های داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی
 • توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضاء هیات آموزشی و پژوهشی تعلق میگیرد.

شرح وظایف معاونت دانشجویی

 • اداره کلیه امور معاونت دانشجویی دانشگاه
 • بررسی و آسیب شناسی مسائل و مشکلات دانشجویی و اتخاذ سیاستها و راهبردهای لازم
 • انجام کلیه امور مندرج در آیین نامه های دانشگاه و دستورالعملهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ایجاد ارتباط سازنده و همکاری هدفمند با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی
 • پیشنهاد عناوین فعالیتهای مورد نیاز به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله
 • تدوین سیاست های کلی در مسائل امور رفاهی، تغذیه، خوابگاه، تربیت بدنی و مشاوره، تامین و ارتقای سلامت دانشجویان

شرح وظایف معاونت فرهنگی

 • نظارت بر کلیه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی دانشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی دانشجویان
 • بستر سازی جهت ترغیب و ورود نیروهای دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه و جهت دهی و هدایت آنها
 • نظارت و ارزیابی فعالیت‎ها و برنامه‎های فرهنگي ساير بخش‎هاي دانشگاه
 • برنامه ریزی ،ساماندهی و نظارت بر امور انجمن‎های علمي دانشجويي و کانون‎هاي فرهنگي، هنري، مذهبي و اجتماعي دانشگاه
 • تهیه و تنظیم برنامه‌ها، مراسم و مسابقات فرهنگی، هنری، اجتماعي و هم‎چنين برگزاري اردوهاي فرهنگي, زيارتي و سياحتي