كاردانشجویی

   به منظور بهره گيري از توانمنديهاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشجویی ، فرهنگي، فوق برنامه، اداري ، خدماتي و رفاهي و ايجاد زمينه هاي کسب تجربه علمي براي دانشجويان و کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي آئين نامه استفاده از کار دانشجويي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي تنظيم و تدوين گرديده است که مختصراً برخي مفاد آن به شرح ذيل ارائه مي شود.  

  •   حداکثر زمان استفاده از تسهیلات دانشجوئی هر دانشجو 80 ساعت و حداقل آن 60 ساعت در ماه می باشد.
  • میانگین کل برای دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه بیش از 16 باشد.
  • تاریخ شروع و خاتمه کار دانشجوئی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی می باشد.

  شرايط لازم براي اشتغال به کار دانشجويان

  • اعلام نياز و تشخيص واحد بکار گيرنده
  • داشتن صلاحيتهاي عمومي به تشخيص معاونت دانشجويي
  • نداشتن درآمد کافي براي تأمين هزينه هاي زندگي به تائيد معاونت دانشجويي

تذکر 1 : در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز، به کار دانشجو خاتمه داده مي شود.

تذکر 2 : اجراي مفاد اين آئين نامه هيچگونه تعهد استخدامي براي مراکز آموزش عالي در قبال دانشجو ايجاد نخواهد کرد.

تذکر 3 : پرداخت حق الزحمه کار دانشجويي با ارسال گواهي انجام کار و ذکر مشخصات کامل دانشجو به حساب نامبردگان واريز مي گردد.