نام و نام خانوادگی سمت شماره دانشجویی
 شقایق مهری دبیر انجمن 9611150044
فاطمه کوهکن اعضاء انجمن 9611150041
 سیده حدیثه حسینی  اعضاء انجمن  9611150017
 زهرا شورمیج اعضاء انجمن 9611150031
فاطمه قاسمی اعضاء انجمن 9411150032
 فاطمه روزگار  علی البدل 9611150022
سارا ولی پور   علی البدل 9612150030