دکتر زهره بهرامی

دکتری مهندسی مواد-  نانو مواد ( رزومه )

شرح وظايف مشاور فرهنگي:

  • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر برگزاري مراسم مختلف فرهنگي و اجتماعي
  • رسيدگي به معضلات فرهنگي و اجتماعي دانشجويان
  •  برنامه ريزي و برگزاري بازديدهاي علمي و اردوهاي سياحتي
  • برنامه ريزي و هماهنگي براي تشكيل هسته هاي علمي، كانون ها و تشكل هاي دانشجويي
  • تلاش در جهت ارتقاء فعاليت هاي انجمن هاي علمي و تشكل هاي دانشجويي
  • شناسايي و به كار گيري دانشجويان فعال جهت مشاركت در امور فرهنگي

ساعات حضور:

يكشنبه ها يك هفته در ميان  از ساعت 9 الي12

سه شنبه ها يك هفته در ميان از ساعت 9 الي 12